Instytut szkoleniowy – prezentacja

Poniżej prezentujemy treść i wizję sekwencji kursów oferowanych przez instytuty szkoleniowe na całym świecie, zaczerpniętą ze strony internetowej Instytutu Ruhi.

Kontakt do Instytutu Ruhi w Polsce: radainstytutu@gmail.com

„Rozważania na temat życia duchowego” Książka 1

Pierwsza książka z serii kursów w dużej mierze dotyczy kwestii tożsamości. Czym jest prawdziwa tożsamość „ja” w zdaniu: „Kroczę ścieżką służby”? Książka zgłębia trzy aspekty tożsamości z perspektywy bahaickiej: „Rzeczywistością mojej egzystencji jest moja dusza, która przechodzi przez ten świat, by nabyć atrybuty, których potrzebuje w wiecznej i wspaniałej podróży ku Bogu. Moje ulubione chwile to te spędzone w bardzo bliskim kontakcie z Bogiem, ponieważ modlitwa jest codziennym pokarmem, który moja dusza musi otrzymać, jeśli ma osiągnąć swój wzniosły cel. Moim głównym zajęciem jest studiowanie Objawienia Bahá’u’lláha, pogłębianie mojego zrozumienia Jego Nauk i przyswajanie sposobu stosowania ich w moim codziennym życiu i życiu wspólnoty”. Książka ta składa się z trzech części: Zrozumienie Pism bahaickich, Modlitwa oraz Życie i śmierć.

Odpowiadając na najskrytsze pragnienie każdego serca, by komunikować się ze Swoim Stwórcą, podejmują akty wspólnego oddawania czci w różnorodnych miejscach, jednocząc się z innymi w modlitwie, rozbudzając duchową podatność oraz kształtując wzorzec życia, który wyróżnia się religijnym charakterem.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

„Powstanie do służby” Książka 2

Druga książka z głównej serii zgłębia naturę ścieżki służby i sposobu, w jaki należy nią kroczyć. Podstawową cechą życia wspólnoty jest jedność i braterstwo. Pierwszym świadomym aktem służby, jaki podejmują ci, którzy zajmują się budowaniem takich wspólnot jest odwiedzanie – rodziny, przyjaciół, znajomych – w domach i rozmawianie z nimi o tym, co stanowi podstawę egzystencji duchowej i społecznej. Książka ta pomaga uczestnikom zdobyć umiejętności, wiedzę i cechy charakteru niezbędne do prowadzenia rozmów, które podnoszą na duchu i dodają otuchy. Uczestnicy zastanawiają się także nad naturą radości płynącej ze służby. Książka ta ma trzy części: Radość nauczania, Tematy do pogłębienia wiedzy, Przedstawianie wierzeń bahaickich.

Kiedy odwiedzają się nawzajem w swoich domach i składają wizyty rodzinom, przyjaciołom i znajomym, angażują się w celową dyskusję na tematy o duchowym znaczeniu… i witają rosnące liczby tych, którzy dołączają do nich w potężnym duchowym przedsięwzięciu.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

„Prowadzenie zajęć dla dzieci, klasa 1”

Drugi akt służby, którym zajmuje się Instytut dotyczy duchowej edukacji dzieci. Edukacja dzieci jest niezwykle istotna w transformacji społeczeństwa. Książka 3 zajmuje się wykształceniem wiedzy, umiejętności i cech potrzebnych do służby na tym ważnym polu. Pierwsza część Niektóre zasady edukacji bahaickiej omawia poszczególne zasady i pojęcia edukacji z bahaickiego punktu widzenia w kontekście rozwijania charakteru i jest przygotowaniem do kolejnej części Lekcje dla dzieci, klasa 1, która obejmuje zestaw lekcji mających na celu wspomaganie rozwoju duchowych cech u małych dzieci. Trzecia część Prowadzenie zajęć dla dzieci ma na celu rozwój umiejętności i zdolności potrzebnych do prowadzenia zajęć z wielką dozą miłości i zrozumienia, a także dyscypliną konieczną do stworzenia odpowiedniej atmosfery do nauki.

Świadomi aspiracji dzieci świata oraz ich potrzeby duchowej edukacji szeroko rozpościerają starania, aby zaangażować stale powiększające się kontyngenty uczestników zajęć, które stają się centrami przyciągania młodych i umacniają korzenie Wiary w społeczeństwie.”

 

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

„Prowadzenie zajęć dla dzieci, klasa 2”

Książka ta wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia zajęć duchowej edukacji dzieci omawianych w Książce 3 i skierowana jest do osób zainteresowanych kontynuacją tej ogromnie ważnej ścieżki służby. Daje uczestnikom możliwość refleksji na temat ich pierwszego roku prowadzenia zajęć dla dzieci i obejmuje lekcje dla drugiej klasy programu edukacyjnego inspirowanego naukami bahaickimi. Książka zawiera także zbiór piosenek do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi.

Kursy poświęcone edukacji dzieci stworzą wyspecjalizowane odgałęzienie w serii kursów Instytutu Ruhi i będą szkolić nauczycieli bahaickich zajęć dla dzieci dla klasy drugiej oraz kolejnych klas a ich charakter będzie coraz bardziej złożony. Po ukończeniu tych wyspecjalizowanych kursów nauczyciele będą mieli sporą wiedzę dotyczącą edukacji ogólnej i rozwinięte dosyć złożone umiejętności związane z planowaniem lekcji i prowadzeniem zajęć.

„Dwa bratnie Objawienia” Książka 4

Czwarta książka powraca do kwestii tożsamości „ja” w zdaniu: „Kroczę ścieżką służby”. Historia w znacznym stopniu kształtuje tożsamość poszczególnych osób, jak i całych narodów. Druga i trzecia część książki poświęcona jest studiowaniu historii życia Bahá’u’lláha, Autora wiary bahá’í oraz Jego Zwiastuna – Bába. Pierwsza część zgłębia znaczenie tego Dnia. Dokładna analiza elementów, które charakteryzują przeszłość sprawia, że można skuteczniej przyczyniać się do kształtowania przyszłości.

Kiedy odwiedzają się nawzajem w swoich domach i składają wizyty rodzinom, przyjaciołom i znajomym… pogłębiają ich wiedzę na tematy Wiary… i witają rosnące liczby tych, którzy dołączają do nich w potężnym duchowym przedsięwzięciu.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

„Uwolnić siły młodszej młodzieży” Książka 5

Książka ta ma bardzo szczególne miejsce w sekwencji kursów Instytutu Ruhi. Według nauk bahaickich młoda osoba osiąga wiek dojrzałości w wieku lat 15 i wtedy zaczynają obowiązywać ją prawa duchowe i moralne. Lata poprzedzające ten wiek mają szczególne znaczenie. Jest to czas, kiedy młody człowiek, który stara się pozostawić za sobą nawyki dzieciństwa, tworzy w swym umyśle fundamentalne pojęcia dotyczące życia jednostki oraz życia zbiorowego. Młodzi ludzie w wieku między 12-15 lat mają wiele do powiedzenia, a osoby, które traktują ich jak dzieci, mogą przeoczyć okazję, aby im pomóc w kształtowaniu ich prawdziwej tożsamości. Trzy części, które tworzą Książkę 5 skupiają się na niektórych pojęciach, umiejętnościach i cechach oraz postawach, które, jak pokazuje doświadczenie,  są potrzebne tym, którzy pragną realizować program duchowego umocnienia młodszej młodzieży.

Pomagają młodszej młodzieży odnajdować drogę na tym krytycznym etapie życia i umocnić się, aby kierować swoją energię na rozwój cywilizacji.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

„Nauczanie Sprawy” Książka 6

Wszyscy mogą zgłębiać nauki Bahá’u’lláha i uczyć się, jak je stosować, by ich życie stało się lepsze. Bahaici swobodnie i bezwarunkowo dzielą się naukami i zasadami Wiary. Rozpowszechnianie przesłania Bahá’u’lláha jest podstawową służbą, lecz nauczanie jest również stanem istnienia – stanem, w którym stale dzielimy się z innymi tym, czym tak łaskawie sami zostaliśmy obdarzeni. Temat ten zgłębia Książka szósta w części: Duchowa natura nauczania. Kolejne dwie części: Cechy i postawy nauczyciela oraz Akt nauczania badają pojęcia związane z naturą nauczania w świetle pism bahaickich, w jaki sposób należy do niego podejść, oraz podkreśla, jak ważne jest przyjęcie postawy uczenia się. Szczególną uwagę przyciąga podany w części trzeciej przykład tego, jak, za pomocą opowieści o Annie i Emilii, przedstawiać Wiarę osobie poszukującej.  

Kiedy odwiedzają się nawzajem w swoich domach i składają wizyty rodzinom, przyjaciołom i znajomym… dzielą się przesłaniem Bahá’u’lláha i witają rosnące liczby tych, którzy dołączają do nich w potężnym duchowym przedsięwzięciu.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości

Program Duchowego Umocnienia Młodszej Młodzieży

seria kursów – odgałęzień Książki 5

Kursy mające na celu realizację programu dla młodszej młodzieży utworzą wyspecjalizowane odgałęzienie. Będą one uzupełniały, a ostatecznie połączą się z kursami – odgałęzieniami -prowadzenia bahaickich zajęć dla dzieci. Ci, którzy rozpoczną tę ścieżkę służby – nazywani „animatorami” – będą wspierani w przygotowaniach do pracy z młodzieżą w wieku 12-15 lat i zaznajomią się z materiałami, które zaleca Instytut Ruhi do pracy z osobami w tym wieku. Materiały te obecnie obejmują książki z treścią inspirowaną naukami wiary bahá’í, jak i książki, które dotyczą tematów ściśle bahaickich.

„Wspólny marsz ścieżką służby” Książka 7

Książka 7 jest poświęcona aktowi służby, który jest niezwykle istotny w funkcjonowaniu samego Instytutu Ruhi, a mianowicie wspieraniu grupy osób w przechodzeniu początkowych sześciu kursów sekwencji. Wzajemne towarzyszenie sobie na ścieżce służby swoim wspólnotom jest kluczowe w zapoczątkowanym przez kursy procesie budowania zdolności. Pierwsza część książki Duchowa droga uświadamia duchową dynamikę kroczenia ścieżką służby i zwiększa rozumienie działających tu sił. Druga część Zostaję prowadzącym- książki 1-6 omawia niektóre pojęcia, postawy i zdolności, które wspierają umiejętność pomagania grupie przyjaciół w przechodzeniu wcześniejszych kursów. Przybiera to zwykle formę „kółka studiujących”, które tworzy osiem do dziesięciu osób. Trzecia część Popieranie działalności artystycznej wśród szerokich rzesz wyznawców została stworzona, aby umożliwić uczestnikom zrozumienie roli, jaką odgrywają zajęcia artystyczne w kółkach studiujących.

Tysiące tysięcy, które obejmują różnorodność całej ludzkiej rodziny, zaangażowane są w systematyczne studiowanie Twórczego Słowa w środowisku, które jest jednocześnie poważne jak i podnoszące na duchu.”

21 kwietnia 2008, przesłanie Powszechnego Domu Sprawiedliwości