PODSTAWOWE ZWIĄZKI

Głównym celem ożywiającym Wiarę Boga i Jego Religię jest zabezpieczenie interesów i promowanie jedności rasy ludzkiej oraz krzewienie ducha miłości i braterstwa pomiędzy ludźmi.
– Bahá’u’lláh

Wprowadzenie zasady jedności ludzkości jest zarazem celem i podstawową zasadą objawienia Bahá’u’lláha. Bahá’u’lláh porównał świat ludzkości do ludzkiego ciała. W organizmie człowieka miliony komórek, różnorodnych w formie i funkcji odgrywają swoją rolę w utrzymaniu zdrowia całego systemu. Tak samo harmonijne związki pomiędzy ludźmi, wspólnotami i instytucjami służą podtrzymaniu społeczeństwa i pozwalają na rozwój cywilizacji.

Jednostka i społeczeństwo >>
Żyjemy dzisiaj w wyjątkowym okresie w historii. W miarę jak ludzkość wychodzi poza okres dzieciństwa i zbliża się do swojej kolektywnej dojrzałości, potrzeba nowego zrozumienia relacji pomiędzy jednostką, wspólnotą, a instytucjami społecznymi staje się jeszcze bardziej nagląca.

Jedna ludzka rodzina >>
Przekonanie, że należymy do jednej ludzkiej rodziny leży w sercu wiary bahá’í. Zasada jedności ludzkości jest trzonem, wokół którego obracają się nauki Bahá’u’lláha…

Bahaicki Porządek Administracyjny >>
Sprawy wspólnoty bahá’í są administrowane przez system instytucji, z których każda ma określoną sferę działania. Podwaliny tego systemu znane jako Porządek Administracyjny, a i zasady, które kierują jego działaniem zawarte są w Pismach Bahá’u’lláha.