Powszechny Dom Sprawiedliwości

Powszechny Dom Sprawiedliwości

Powszechny Dom Sprawiedliwości jest międzynarodową radą zarządzającą wiarą bahá’í. Bahá’u’lláh nakazał utworzenie takiej instytucji w swej księdze praw, Kitáb-i-Aqdas.

Powszechny Dom Sprawiedliwości jest dziewięcioosobowym ciałem administracyjnym, wybieranym co pięć lat przez członków wszystkich narodowych zgromadzeń bahaickich. Bahá’u’lláh przyznał duchowe przywództwo Powszechnemu Domowi Sprawiedliwości, aby mogło pozytywnie oddziaływać na sprawy ludzkości, na promocję edukacji, pokój oraz globalny dobrobyt, a także na zapewnienie godności ludzkiej i pozycji religii. Instytucji tej powierzono rolę odniesienia nauk bahaickich do wymagań ciągle rozwijającego się społeczeństwa i w związku z tym posiadaona kompetencje prawne w sprawach, o których nie ma wyraźnych wzmianek w Świętych Tekstach Wiary.

Od dnia pierwszych wyborów w 1963 roku Powszechny Dom Sprawiedliwości prowadzi światową wspólnotę bahá’í, rozwijającą swe umiejętności uczestniczenia w budowaniu prosperującej globalnej cywilizacji. Przewodnitwo udzielane przez Powszechny Dom Sprawiedliwości zapewnia jedność myśli i działania we wspólnocie bahá’í uczącej się przemieniać wizję światowego pokoju Bahá’u’lláha w rzeczywistość.

***

Skoro każdy dzień mierzy się z nowym problemem, a dla każdego problemu istnieje stosowne rozwiązanie, sprawy takie powinny być przekazywane Ministrom Domu Sprawiedliwości, aby mogli działać zgodnie z potrzebami i wymaganiami czasów. – Bahá’u’lláh

 

Przesłania Powszechnego Domu Sprawiedliwości