ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE

Z takimi myślami na uwadze bahaici rozpoczynają współpracę na miarę swoich możliwości z coraz to większą liczbą ruchów, organizacji, grup i pojedynczych osób, nawiązując partnerstwa, które starają się przemienić społeczeństwo i promować sprawę jedności, wspierać ludzki dobrobyt i przyczyniać się do światowej solidarności.
Powszechny Dom Sprawiedliwości

Bahá’u’lláh nawoływał swoich wyznawców: Zajmujcie się pilnie potrzebami wieku, w którym żyjecie i skoncentrujcie swoje rozważania na jego niezbędnych potrzebach i wymaganiach.

Bahaici na całym świecie zarówno indywidualnie jak i kolektywnie starają się zaangażować w życie społeczeństwa, pracując ramię w ramię z różnorodnymi grupami, aby nieść wkład w rozwój materialnej i duchowej cywilizacji.

Poruszamy tutaj dwa obszary działań. Działalność społeczna obejmuje różnorodne działania podejmowane często na poziomie lokalnym w celu wspierania materialnego i społecznego dobrobytu szerszej wspólnoty. Ściśle związane z tym są wysiłki bahaitów, aby przyczynić się do dobra publicznego na poziomie pojęciowym poprzez uczestnictwo w dyskursie społecznym. Członkowie wspólnoty bahá’í dzielą się pojęciami inspirowanymi naukami bahaickimi w różnorodnych przestrzeniach społecznych. Narodowe Zgromadzenia Duchowe koordynują wysiłki bahaitów w prowadzeniu dyskusji skoncentrowanych na różnych aspektach postępu społecznego, a na arenie międzynarodowej Bahá’í International Community (BIC), czyli Międzynarodowa Wspólnota Bahá’í, która jest organizacją pozarządową o statusie doradczym przy ONZ, obecna jest w wielorakich globalnych sieciach zajmujących się sprawami takimi jak równouprawnienie kobiet i mężczyzn i rozwój zrównoważony.

Pogłębienie tematu

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

Działalność społeczna

Wysiłki bahaitów na polu działalności społecznej starają się promować społeczny i materialny dobrobyt ludzi niezależnie od pochodzenia czy wyznania. Wysiłki te motywowane są pragnieniem służenia ludzkości i przyczyniania się do konstruktywnej zmiany społecznej. W całości reprezentują rozwijający się proces uczenia się dotyczący zastosowania nauk Bahá’u’lláha na polu rzeczywistości społecznej wraz ze zdobytą wiedzą na różnych polach ludzkich przedsięwzięć.

Kwestie rozwoju społeczno-ekonomicznego są bardzo złożone, a wysiłki bahaitów na polu działalności społecznej w porównaniu do tego są jeszcze skromne. Są zwykle realizowane przez małe grupy osób w miejscach, gdzie oferuje się na szeroką skalę kursy instytutu szkoleniowego. Wysiłki rodzą się na polu rosnącej świadomości wspólnotowej. Są to zwykle projekty o określonym czasie trwania i kończą się, gdy cele projektu zostaną osiągnięte. Mogą być związane z różnymi sferami na przykład zdrowie, higiena, warunki sanitarne, edukacja, rolnictwo i ochrona środowiska i ich celem jest poprawa jakiegoś aspektu życia lokalnej ludności. W kilku przypadkach osoby zaangażowane w działalność społeczną na poziomie lokalnym są w stanie poszerzyć działalność w sposób organiczny i ich wysiłki rozwijają się w projekty bardziej długoterminowe wraz ze strukturą administracyjną.
W takich przypadkach grupka bahaitów wraz z innymi osobami zaangażowanymi w działanie zakłada organizację pozarządową, aby skierować uwagę na jedną z kwestii rozwoju społeczno-ekonomicznego. Działa w oparciu o zasady wiary bahá’í i nazwana jest zwykle organizacją inspirowaną przesłaniem bahá’í”.

Dla wspólnot w większości regionów najważniejszą sprawą jest zapewnienie, aby dzieci i młodzież miały dostęp do edukacji. Obecnie istnieje kilka organizacji inspirowanych przesłaniem bahá’í , które rozwinęły programy w dziedzinie edukacji i członkowie lokalnych wspólnot na całym świecie mogą używać ich metod i materiałów po uprzednim przeszkoleniu. Korzysta z nich wielu młodych ludzi, którzy w przeciwnym wypadku byliby zmuszeni do opuszczenia swoich wiosek i osiedli w poszukiwaniu pracy. Nowa wiedza i umiejętności dodawane są do zdolności rozwiniętych poprzez studiowanie kursów instytutu, młodzi ludzie stają się impulsem do dalszego rozwoju, wzrasta potencjał wspólnoty do podejmowania wspólnego działania w dziedzinach edukacji, zdrowia, produkcji żywności oraz do przeciwstawiania się destrukcyjnym siłom niszczącym społeczną tkaninę.

Lokalne Zgromadzenie Duchowe czyli lokalna rada kierująca wspólnotą służy jako głos doradczy. Komunikuje się ze strukturami społeczno-politycznymi w danej miejscowości, konsultuje się na temat działań bahaitów na rzecz postępu w wiosce czy na osiedlu, upewnia się, że ich działania są zgodne z zasadami. Unika się zbyt dużych projektów, które pochłonęłyby całą energię i zatamowały postęp. Wysiłki rosną wraz ze zdolnością lokalnej ludności do ich realizacji. Zrównoważony rozwój jest naturalną konsekwencją samego procesu.

Bahaici angażują się w działalność społeczną z przekonaniem, że każda populacja powinna być w stanie naznaczyć ścieżkę swojego własnego rozwoju. Zmiana społeczna nie jest projektem, który jedna grupa ludzi organizuje na rzecz innej.

Uczestnictwo w dyskursie społecznym

Jednym z aspektów wysiłków wspólnoty bahá’í w procesie rozwoju cywilizacji jest uczestnictwo w dyskursie społecznym.

Na wielu poziomach społecznych toczą się rozmowy na tematy związane z postępem i dobrobytem ludzkości: dyskusje dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn, pokoju, zarządzania, zdrowia publicznego, rozwoju itp. Członkowie wspólnoty bahá’í starają się uczestniczyć w tych społecznych dyskusjach poprzez zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty, wysiłki na polu działalności społecznej, swoje studia, działalność zawodową, ucząc się z innymi i od innych i oferując swoje osobiste spostrzeżenia inspirowane naukami bahaickimi w miarę jak rozmowy się toczą. Agencje inspirowane przesłaniem bahá’í także wnoszą wkład w rozmowy związane z aspektami rozwoju społeczno-ekonomicznego dotyczącego ich pracy.

Różne agencje Narodowych Zgromadzeń Duchowych starają się uczestniczyć w promowaniu pojęć przyczyniających się do dobra społecznego, a na poziomie międzynarodowym działa w podobny sposób organizacja pozarządowa Bahá’í International Community (BIC). BIC jest międzynarodową organizacją pozarządową ze statusem doradczym przy organach głównych Organizacji Narodów Zjednoczonych: Radzie Gospodarczej i Społecznej (ang. The Economic and Social Council, ECOSOC) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (ang. United Nations Children’s Fund, UNICEF). Reprezentuje wszystkie Narodowe Zgromadzenia Duchowe na świecie i czynnie uczestniczy w wielu głównych konferencjach i komisjach Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentując oświadczenia na różne tematy takie jak prawa mniejszości narodowych, pozycja kobiet, zapobieganie zbrodniom, dobro dzieci i rodziny. Posiada biura w Nowym Jorku i Genewie uczestnicząc w codziennych obradach, seminariach, dyskusjach w małych grupach, które mają miejsce w tych dwóch miastach. BIC odgrywa coraz to większą rolę w dyskusjach na poziomie regionalnym i w tym celu zakłada nowe biura na całym świecie. Jedno z takich biur zostało otwarte w Brukseli w 2012 roku, aby koordynować wysiłki bahaitów w pracy i wspieraniu organizacji europejskich takich jak Unia Europejska i Rada Europy.

Celem uczestnictwa bahaitów w dyskusjach społecznych na różnych poziomach nie jest przekonywanie innych do przyjęcia poglądu bahaickiego na dany temat. Nie jest to także przedsięwzięcie związane z działalnością relacji publicznych (ang. public relations, PR) ani też działanie na polu akademickim. Bahaici starają się przyjąć postawę uczenia się i angażują się w szczerą rozmowę. Nie proponują żadnych konkretnych rozwiązań problemów stojących przed ludzkością dotyczących na przykład zmian klimatycznych, zdrowia kobiet, produkcji żywności czy problemu ubóstwa. W różnych przestrzeniach starają się dzielić swoimi doświadczeniami na polu wysiłków stosowania nauk Bahá’u’lláha do rozwoju cywilizacji i uczenia się wraz z innymi osobami i grupami myślącymi podobnie.

Innym sposobem budowania zdolności w tej sferze to seminaria dla studentów studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych przez Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) na poziomie narodowym i międzynarodowym oraz konferencje stowarzyszeń Associations for Bahá’í Studies, które są forum dla zainteresowanych w różnym wieku i z każdej dziedziny nauki pragnących łączyć nauki bahá’í z współczesną myślą.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu ,,Poszerzający się krąg”. Na całym świecie wyznawcy Bahá’u’lláha i ich przyjaciele starają się, aby przyczynić się do dobrobytu swoich wspólnot i postępu społecznego. ,Poszerzający się krąg” pokazuje doświadczenia z wiosek, miast i osiedli, gdzie proces budowania dynamicznych wspólnot rozwija się przez indywidualne i kolektywne działanie, napędzane zobowiązaniem do uczenia się ,,jak – słowami Bahá’u’lláha – wcielić to, co zostało zapisane w rzeczywistość i działanie.” Film powstał w wyniku procesu twórczego, w którym zespoły młodych osób dokumentowały wysiłki na polu przemiany społecznej swoich wspólnot na całym świecie przez okres roku i opowiada on historię transformacji w 24 wspólnotach. Cztery główne tematy to: powszechne uczestnictwo jako ścieżka do kolektywnego dobrobytu, kluczowa rola młodzieży w transformacji społecznej i wyłanianie się inicjatyw rozwoju społeczno-ekonomicznego, które powstają z duchowych aspiracji ludności.