ROZWÓJ POTENCJAŁU INSTYTUCJI

W miarę jak instytucje Wiary zdobywają doświadczenie… stają się coraz bardziej zdolne do oferowania wsparcia, środków, zachęty i pełnego miłości przewodnictwa różnym inicjatywom; do konsultowania się swobodnie i harmonijnie między sobą oraz z ludźmi, którym służą oraz do kierowania indywidualnej i kolektywnej energii w stronę przemiany świata.
Powszechny Dom Sprawiedliwości

Stopniowy rozwój struktur administracyjnych wspólnoty bahá’í i doskonalenie powiązanych z nimi procesów są to dziedziny, które otrzymały dużo uwagi od samych początków wiary bahá’í. Temat ten jest pokrótce opisany w zakładce Bahaicki Porządek Administracyjny w części W CO WIERZĄ BAHAICI.

Energia, którą bahaici poświęcają na usprawnienie działania instytucji i troska, którą otaczają wzmacnianie i rozwój procesów i struktur administracyjnych, nie są motywowane jedynie poprzez chęć polepszenia wydajności, z którą prowadzone są sprawy wspólnoty bahá’í. Rozpoznają w tym procesie konieczny wkład w tworzenie wzoru nowego porządku społecznego przewidzianego przez Bahá’u’lláha oraz w nowe sposoby, dzięki którym dojrzała ludzkość będzie radziła sobie ze swoimi sprawami zarówno politycznymi, jak i społeczno-kulturalnymi.

Pogłębienie tematu

Działania, które mają wpływ na Bahaicki Porządek Administracyjny są różnorodne i mają szeroki zakres. Poniżej prezentujemy dwa z nich.

Przestrzenie konsultacji

Bahá’u’lláh mówi:

Konsultacja przynosi większą świadomość i przekształca przypuszczenia w pewność. Jest promiennym światłem, które wiedzie i prowadzi w ciemnym świecie. Dla wszystkiego istnieje i będzie istniał stan doskonałości i dojrzałości. Dojrzałość daru zrozumienia objawia się poprzez konsultację.

Szczera, bezstronna i serdeczna konsultacja jest podstawą sukcesu jakiegokolwiek przedsięwzięcia, a jej istotne znaczenie dla funkcjonowania instytucji bahaickich jest jedną z cech charakterystycznych bahaickiego porządku administracyjnego. Celem takiej konsultacji jest nie tylko zapewnienie ram, dzięki którym można podejmować wspólne decyzje. Jest ona środkiem do zestrojenia punktów widzenia, promowania jedności pomiędzy członkami wspólnoty, wzmacniania więzi zaufania i miłości pomiędzy pojedynczymi osobami a instytucjami oraz umożliwienia, aby nowe spojrzenie na złożone sprawy mogło się wyłonić i zostać bezstronnie rozważone. Służy ona także do promowania systematycznego działania, skupienia się na danej linii działania, integracji różnych spojrzeń na sprawy w zrozumienie całej grupy oraz do wspierania postępu powiązanych działań. Konsultacja jest zatem niezbędnym elementem sposobu uczenia się przyjętego przez wspólnotę bahá’í w wielorakich przedsięwzięciach.

Skuteczna konsultacja, która nie pozwala na konfrontację, narzucanie poglądów czy też planów jest kluczem funkcjonowania Lokalnych i Narodowych Zgromadzeń Duchowych. Oprócz tego zasada konsultacji stosowana jest w różnym stopniu złożoności w rodzinie, przez różne instytucje i ciała administracyjne, przez uczestników różnych projektów, przez instytucje i wspólnoty, a także pojedyncze osoby i agencje działające na poziomie lokalnym, aby koordynować wkład wspólnoty bahá’í w polepszenie społeczeństwa.

Temat konsultacji można pogłębić rozważając cechy konieczne do jej odpowiedniego przeprowadzenia, a które powinni przejawiać uczestnicy bahaickiej konsultacji. Są to przykładowo pokora, modlitewne nastawienie, uniezależnienie się, cierpliwość i wiele innych. Można je znaleźć w zakładce poświęconej Lokalnym Zgromadzeniom Duchowym w części W CO WIERZĄ BAHAICI. Oprócz tego można znaleźć więcej na temat konsultacji w kontekście życia wspólnoty bahá’í w Obietnicy Światowego Pokoju”.

Święto 19-Dnia

Raz na dziewiętnaście dni w każdej miejscowości, w której istnieje wspólnota bahá’í, odbywają się spotkania znane jako Święto 19-Dnia, które są fundamentem życia wspólnoty. Święto 19-Dnia zostało ustanowione w Kitab-i-Aqdas przez Bahá’u’lláha, który polecił, aby Jego wyznawcy spotykali się raz w bahaickim miesiącu, nawet jeśli podana miałaby być tylko woda”. „To święto – mówi ‘Abdu’l-Bahá  – jest obchodzone, aby wspierać przyjaźń i miłość, wspominać Boga i prosić Go ze skruszonymi sercami i zachęcać się do dobroczynnych dążeń.” „Cieszy ono umysł i serce” – pisze On w innym miejscu. „Jeśli święto to będzie obchodzone w odpowiedni sposób, przyjaciele raz na dziewiętnaście dni otrzymają duchowe odnowienie i siłę, która nie jest z tego świata.”

Chociaż Święto 19-Dnia wygląda inaczej w różnych częściach świata odzwierciedlając warunki i zwyczaje lokalnej wspólnoty, jego program zawsze zawiera czytanie modlitw i pism, część poświęconą dzieleniu się wiadomościami i konsultację na tematy związane ze sprawami wspólnoty oraz część towarzyską. Jest okazją dla wspólnoty, by mogła się spotkać, porozmawiać o swoich sprawach, a dla Lokalnego Zgromadzenia Duchowego czyli lokalnej rady zarządzającej wspólnotą bahá’í jest okazją do wzmocnienia więzi ze wspólnotą oraz do zorientowania się w bieżących sprawach jej dotyczących. Konsultacja podczas tych regularnych spotkań tworzy także przestrzeń dla rozwijania zwiększającej się świadomości społecznej i często owocuje powstaniem małych grup zaangażowanych w działanie.

W dzień przeznaczony na święto w dziesiątkach tysięcy miejscowości w każdym miejscu na ziemi spotykają się grupki przyjaciół w duchu miłości, aby modlić się, rozmyślać na temat swojego duchowego wzrostu, konsultować się na temat swoich indywidualnych i wspólnych wysiłków, jakkolwiek skromne by nie były, aby polepszać stan swoich wspólnot. W każdym przypadku konsultacje są wiedzione tą samą wizją lepszego świata, a uczestnicy, kobiety i mężczyźni, młodsi i starsi, przejawiają niezwykły poziom jedności, nie tylko jeśli chodzi o przekonania na temat podstawowych zasad, które mają cechować lepszy świat, ale także jeśli chodzi o metody i podejścia, które przyjmują w codziennym życiu, aby przyczynić się do ich stopniowego wprowadzenia.