ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE BAHÁ’U’LLÁHA

Jakie są wymagania? Miłość do ludzkości, szczerość wobec wszystkich, odzwierciedlanie jedności świata ludzkości, filantropia, rozpalenie ogniem miłości do Boga, osiągnięcie wiedzy Boga i tego, co prowadzi do dobrobytu ludzi.
– ’Abdu’l-Bahá

Główna koncepcja nauk bahaickich jest taka, że doskonalenie wewnętrznego charakteru osoby oraz służba dla ludzkości są nierozłącznymi stronami życia. W liście napisanym w jego imieniu Shoghi Effendi mówi:

Nie możemy odseparować ludzkiego serca od środowiska na zewnątrz nas i powiedzieć, że dopiero kiedy jedno z nich zostanie przemienione, wszystko ulegnie poprawie. Człowiek stanowi organiczną jedność ze światem. Jego życie wewnętrzne kształtuje środowisko i jest zarazem pod wielkim jego wpływem. Jedno oddziałuje na drugie i każda trwała zmiana w życiu człowieka jest rezultatem tych wzajemnych reakcji.

W świetle powyższego bahaici doceniają działanie dwojakiego celu, który jest podstawą ich życia: staranie się o własny rozwój duchowy i intelektualny oraz przyczynianie się do przemiany świata.

Ten dwojaki cel pomaga w kształtowaniu wysiłków bahaitów na wszystkich polach. Bahaici powinni więc przykładowo nie tylko modlić się i medytować codziennie w swoim życiu osobistym, ale także podejmować wysiłki, aby rozsiewać w swoim otoczeniu ducha modlitewnego; proszeni są nie tylko, by pogłębiać swoją wiedzę na temat Wiary, ale także by, dzielić się naukami Bahá’u’lláha z innymi; są nie tylko nawoływani, aby stawiać opór nakazom własnego ego w swoim życiu, ale także, by starać się z odwagą i pokorą odwrócić tendencje kultury, która sławi samozadowolenie i podkopuje podstawy solidarności.

Krocząc duchową ścieżką

Rozwój światowej wspólnoty

Instytut szkoleniowy

Instytut szkoleniowy prezentacja

Zapraszamy do oglądnięcia filmu ,,Poszerzający się krąg”. Na całym świecie wyznawcy Bahá’u’lláha i ich przyjaciele starają się, aby przyczynić się do dobrobytu swoich wspólnot i postępu społecznego. ,Poszerzający się krąg” pokazuje doświadczenia z wiosek, miast i osiedli, gdzie proces budowania dynamicznych wspólnot rozwija się przez indywidualne i kolektywne działanie, napędzane zobowiązaniem do uczenia się ,,jak – słowami Bahá’u’lláha – wcielić to, co zostało zapisane w rzeczywistość i działanie.” Film powstał w wyniku procesu twórczego, w którym zespoły młodych osób dokumentowały wysiłki na polu przemiany społecznej swoich wspólnot na całym świecie przez okres roku i opowiada on historię transformacji w 24 wspólnotach. Cztery główne tematy to: powszechne uczestnictwo jako ścieżka do kolektywnego dobrobytu, kluczowa rola młodzieży w transformacji społecznej i wyłanianie się inicjatyw rozwoju społeczno-ekonomicznego, które powstają z duchowych aspiracji ludności.